Życzenia

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym.

Ew. Marka 16, 9 - 10

W sercu każdego człowieka wpisane jest dążenie do pełni życia i pragnienie wyzwolenia od smutku, śmierci, grzechu i zła. Niewątpliwie, na różny sposób, każdy z nas to przeżywa, czy wyobraża sobie. Często, kiedy doświadczamy zła w sposób naturalny nosimy w sobie jakby wołanie o Zbawiciela. To wołanie może przysłonić nam prawdę, że królestwo Boga jest już obecne pośród nas i zbawcze działanie wyraża się na wiele różnych sposobów. Słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16) mają zostać ogłoszone wszystkim ludziom z naszym udziałem – Chrystus pragnie głosić dobrą nowinę o zbawieniu poprzez tych, którzy noszą Jego imię. Bezsprzecznie mamy kontynuować, poprzez konkretne działanie, zachowywanie żywotnej siły tych słów i prowadzić innych do życiodajnego doświadczenia wiary. Niech Święta Zmartwychwstania naszego Zbawiciela będą okazją do umocnienia naszej wiary w obecność i działanie Boga i dodadzą nam siły do głoszenia i odwagi w urzeczywistnianiu naszej wiary.

 

Polecamy się Waszej modlitwie.