Ewangelia według św. Marka

Rozdział 8

Wyznanie Piotra

27 Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" 28 Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". 29 On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". 30 Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania

31 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 33 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie".

Warunki naśladowania Jezusa

34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. 36 Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? 37 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? 38 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi".

Rozdział 9

1 Mówił także do nich: "Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy".

Odpowiedź Piotra „Ty jesteś Chrystus” jest prawidłowa, ale nie wyczerpująca. Chrystus jest słowem greckim i znaczy to samo co mesjasz po hebrajsku albo ‘pomazaniec’ po polsku. Każdy, kto w Starym Testamencie był poddany rytualnemu namaszczeniu był pomazańcem, to znaczy miał szczególną misję od Boga i szczególne miejsce w społeczeństwie. Każdy król był pomazańcem, podobnie każdy arcykapłan. Kiedy więc Piotr uznaje w Jezusie pomazańca, widzi w nim przede wszystkim taką ważną postać posłaną przez Boga, która ma odnieść powodzenie we wszystkim dzięki Bożej opiece i błogosławieństwu. To jednak tylko część prawdy o Jezusie, nic więc dziwnego, że On sam zakazuje Piotrowi mówić, że jest Pomazańcem.

            Jezus dodaje do wyznania Piotra proroctwo o swoim odrzuceniu, śmierci i zmartwychwstaniu. Jest to dla Piotra zgorszeniem, ponieważ nie rozumie, co znaczy zmartwychwstanie i tego, że sens misji Jezusa idzie dalej niż zrobienie z Izraela po prostu wielkiego państwa dobrobytu. Uczeń zatrzymuje się na najbardziej gorszącej zapowiedzi cierpienia i śmierci, a nie rozumie, co znaczy zmartwychwstanie. Pozwala sobie napominać własnego Mistrza.

            Jezus wskazuje, gdzie jest miejsce ucznia, który nie chce się uczyć: Odejdź „za mnie” Szatanie! Satan po hebrajsku znaczy ‘wróg’. Rzeczywiście Piotr staje się kusicielem Jezusa, bo chce go odwieść od posłuszeństwa woli Ojca. Być uczniem Jezusa, to „iść za nim” – Jezus napominając, nie odtrąca go ani potępia, ale pokazuje że bez przyjęcia tej tajemnicy nie może pozostać jego uczniem. Nie można zrozumieć Jezusa bez tajemnicy krzyża i jeszcze większej tajemnicy zmartwychwstania: życie oddane Bogu jest życiem zyskanym. Jest to prawda o życiu Jezusa i każdego, kto będzie za nim szedł.

„Panie Jezu ponieważ Twoje życie na ziemi było pełne trosk i zewsząd doznawałeś poniżenia, spraw, abym wraz z Tobą cierpliwie znosił pogardę świata. (...) Nie oszczędzaj więc swojego sługi, Panie i nie daj mi odpocząć, bo tylko przez naśladowanie Ciebie osiągnę zbawienie i świętość prawdziwą, których próżno by szukać w natchnionych lekturach czy pobożnych rozmowach.”

Tomasz A Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”

 

         „Odchodzenie” Jana Pawła II, to współczesne świadectwo zawierzenia Jezusowi. Ten schorowany starszy człowiek mimo cierpienia, trudności w poruszaniu się i mówieniu piastując swój urząd ufał, że to Bóg odwoła go we właściwym momencie. Papież złożył hołd starszym, chorym i niedołężnym. Pokazał, że mimo tak ogromnych przeciwności należy trwać, nie poddawać się i być wiernym.

         Już kilka lat przed śmiercią w serwisach informacyjnych pojawiały się doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia Papieża, o rzekomym ustąpieniu głowy Kościoła Katolickiego. Papież nie ustąpił. Na koniec życia złożył jeszcze jedno, być może najważniejsze świadectwo. Świadectwo  „odchodzenia”, które dzięki relacji na żywo oglądało kilka miliardów ludzi.

         Tak oto w mediach, w których najczęściej pokazuje się piękno, młodość, siłę, a zapomina o starości, cierpieniu i śmierci umierający Papież złamał po raz kolejny panujące stereotypy.  

Rozmowa Piotra z Panem Jezusem jest opowieścią o każdym z nas zawsze wtedy, kiedy chcemy pouczać Boga. Chyba setki razy słyszałem jak to Bóg powinien inaczej działać w życiu jakiejś osoby. Wiem już – bo tłumaczyło mi to tylu ludzi - na czym polegają błędy Boga. Usłyszałem tyle razy jak On nie rozumie człowieka i w jaki sposób powinien postępować. Jakoś ciągle jest w człowieku pragnienie zmiany miejsca z Bogiem. To ja chciałbym decydować jak ma być, to ja umiem wskazać właściwą optykę. Bóg niech sobie usiądzie z boku, a ja mu opowiem jaka jest najlepsza droga. Pan Jezus karci bardzo mocno Piotra, bo pokusa, w którą on wszedł jest ogromnie niebezpieczna dla duchowości. Jeśli rezygnujemy z naszego człowieczeństwa, by zamienić się z Bogiem, to tracimy otwartość na Niego, to bożkiem stajemy się  sami sobie,  bożkami stają się nasze  sądy. W takim myśleniu i postępowaniu nie ma co mówić o pokorze czy wsłuchaniu się we Wszechmogącego.

Kiedy ostatnio pouczałeś/aś Boga? Czy i ewentualnie dlaczego miewasz pragnienie zamiany z Bogiem?